08.12.2019
Nawigacja
Strona główna
Biuro organizacji
Po co się zapisać?
Jak się zapisać?
Zasiłki stautowe
Zebrania Zarządu
Uroczystości
Nasze Koła
Władze organizacji
Wybory 2018, 2014, 2010
Odznaki związkowe
Zaprosili nas
Wycieczki
Galeria
Prawo
Linki
Kontakt
Szukaj
Archiwum
PORADY PRAWNE
Przykładowy regulamin ZFŚS
Śr. wynagrodzenia nauczycieli w powiecie 2009 - 2018
Moja emerytura-kalkulator ZUS
Kalkulator ZUS
Rozdział II monografii organizacji
Zwiastun publikacji
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8
Najnowszy użytkownik: Paulina
Statystyka
statystyka
Po co się zapisać?

       "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych."

/Fragment Statutu Związku/Pamiątkowy medal wydany przez Region Mazowsze z okazji XXX – lecia „Solidarności”
Foto: Pamiątkowy medal wydany przez Region Mazowsze z okazji XXX – lecia „Solidarności”


Po co się zapisać?


Jesteśmy nowoczesnym związkiem zawodowym, który liczy ok. 700 tysięcy członków. Jako Organizacja Międzyzakładowa Nr 1568 NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania wchodzimy w skład  Regionu Mazowsze (Oddział w Ostrołęce). Branżowo należymy do Sekcji Oświaty i Wychowania. Na początku 2015 roku obejmowaliśmy swoim działaniem 51 zakładów pracy (szkół, przedszkoli i placówek oświatowych), położonych na terenie miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego (Makowskiego). W poszczególnych zakładach pracy prowadzimy swoją działalność poprzez Koła.

Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:

1) zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bhp;
2) przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy;
3) dążenie do zapewnienia pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
4) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin;
5) podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników;
6) wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej;
7) szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych;
8) kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny;
9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski;
10) umacnianie rodziny oraz ochrony życia rodzinnego, itd.


W środowisku lokalnym tworzymy wspólnotę, w której możesz liczyć na pomoc innych, samemu udzielać pomocy,
rozwijać własne zainteresowania oraz powiększać grono przyjaciół!


Jako Związek mamy wpływ na:


• regulaminy wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi szkół (w tym wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, zasady przyznawania nagród, zasady premiowania pracowników, itp.);
• regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
• regulaminy przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
• podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
• regulaminy pracy.


Bierzemy udział w:

• pracach komisji powołanych w celu wyboru kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
• pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli (na wniosek zainteresowanych);
• pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród: Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty;
• opiniowaniu projektów aktów prawa lokalnego dotyczącego oświaty (np. organizacji sieci szkół, likwidacji placówek oświatowych, itp.);
• uroczystościach: patriotycznych, rocznicowych, itp.;
• opiniowaniu pracy dyrektorów szkół oraz wysokości ich dodatków funkcyjnych i motywacyjnych;
• opiniowaniu zamiaru wypowiedzenia pracownikom umowy o pracę.


Mamy prawo:

• wskazać pracodawcom członków Związku podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, w ilości równej liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy (bez zgody zarządu organizacji związkowej pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy ze wskazanym pracownikiem, a także zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, chyba że zakład pracy ulega likwidacji), obecnie z tego uprawnienia korzysta kilkadziesiąt osób;
• tworzyć w zakładach pracy pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz sprawować społeczny nadzór nad tymi kasami;
• samodzielnie zarządzać zgromadzonymi środkami finansowymi (posiadamy osobowość prawną);
• sprawować kontrolę nad przestrzeganiem w zakładach pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• zajmować się warunkami życia emerytów i rencistów;
• wybierać społecznych inspektorów pracy;
• zajmować stanowiska wobec pracodawców w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych;
• występować do sądu pracy z roszczeniem o zwrot zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych przez pracodawców niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych  środków na fundusz;
• występować do pracodawców z wnioskiem o zwolnienie pracowników od pracy za wynagrodzeniem na czas wykonywania przez nich doraźnych czynności wynikających z ich funkcji związkowych, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane w czasie wolnym od pracy;
• żądać od pracodawców informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej (np. wglądu do projektu arkusza organizacyjnego szkoły);
• żądać udostępnienia przez pracodawcę zakładowej organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej.


Współpracujemy z:

• jednostkami samorządów terytorialnych znajdujących się na obszarze działania komisji;
• Ostrołęcką Delegaturą Kuratorium Oświaty w Warszawie;
• Państwową Inspekcją Pracy;
• Regionalną Izbą Obrachunkową;
• dyrektorami szkół znajdujących się w zasięgu działania komisji;
• innymi organizacjami związkowymi, w tym także ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego;
• redakcją "Przeglądu Oświatowego".


Nie mów, że związki zawodowe niewiele robią.
To jak one pracują zależy także od Twojego zaangażowania!