PRZYKŁADOWY REGULAMIN ZFŚS


REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


/Na prośbę naszych członków zamieszczamy przykładowy regulamin zfśs/

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakłada na pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 1 stycznia danego roku) utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Warunek zatrudniania 50 pracowników nie dotyczy pracodawców sektora finansów publicznych, którzy tworzą Fundusz bez względu na liczbę pracowników. Obowiązek tworzenia Funduszu dotyczy więc wszystkich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość tego odpisu wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Na 2019 r. kwota ta wynosi 3 389,90 zł, a sam odpis - 1 271,20 zł. Szczegółowe zasady obliczania odpisu dla różnych grup pracowników i źródła powiększania Funduszu opisane są w art. 5 i 7 w/w ustawy.

W stosunku do nauczycieli podlegających przepisom Karty Nauczyciela odpis jest iloczynem pełnych etatów nauczycieli (skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli) i 110% kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej. W 2019 r. kwota bazowa wyniesie 3 045,21 zł, co daje 3 349,73 zł odpisu. Odpisy na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek Funduszu w terminie do dnia 30 września br., z czego 75% - do 31 maja. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną na podstawie umowy określającej: przedmiot wspólnej działalności, zasady jej prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia i rozwiązywania umowy.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową (art. 27 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych). Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Każdorazowe przyznawanie pracownikom świadczeń z Funduszu dokonywane jest przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub pracownikiem wybranym przez załogę.

Związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych przez pracodawcę niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz (art. 8.3 ustawy o zfśs). Kto będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy o zfśs, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny. W sprawach, o których mowa orzeka się na podstawie wniosku pochodzącego od inspektora pracy jak w sprawach o wykroczenia (art. 12a ustawy o zfśs).


PRZYKŁADOWY REGULAMIN     TABELA DOPŁAT     POROZUMIENIE WS. POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH     WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ MIESZKANIOWĄ    

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,857,330 unikalnych wizyt